Pilgrims at dawn


Ethiopia

Ethiopia-295-2

Pilgrims at dawn, Christmas day, Lalibela.